Друк

"Правила приймання стічних вод "

Posted in Закони, акти

 

               ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

N 37 від 19.02.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
26 квітня 2002 р.
за N 403/6691

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держбуду України
19 лютого 2002 року N 37
( z0402-02 )


Правила приймання
стічних вод підприємств у комунальні та відомчі
системи каналізації населених пунктів України


1. Загальні положення

1.1. Правила розроблено відповідно до Закону України "Про
охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), Водного
кодексу України ( 213/95-ВР ), постанови Кабінету Міністрів
України від 1 березня 1999 року N 303 ( 303-99-п ) "Про
затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення
навколишнього природного середовища і стягнення цього збору" із
змінами і доповненнями (далі - Порядок), Правил охорони
поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року
N 465 ( 465-99-п ), згідно з Будівельними нормами і правилами
"Каналізація. Зовнішні мережі та споруди" (БНіП 2.04.03-85, окрім
пункту 6.2).

1.2. Правила поширюються на комунальні підприємства
водопровідно-каналізаційного господарства міст і селищ України та
інші підприємства, що мають на балансі системи місцевого
водопроводу та каналізації (далі - Водоканали), та на всі
підприємства, установи, організації незалежно від форм власності й
відомчої належності, які скидають свої стічні води в системи
каналізації населених пунктів (далі - Підприємства).

1.3. Правила спрямовані на запобігання порушенням у роботі
мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих
споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони
навколишнього природного середовища від забруднення скидами
стічних вод Підприємств.

1.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке
значення:
абонент Водоканалу - юридична особа, яка уклала договір з
Водоканалом на надання послуг водопостачання та (або) каналізації;
головний каналізаційний колектор - трубопровід, який збирає
стічні води від збірних колекторів та районних насосних станцій;
залповий скид у каналізацію - скид стічних вод з
концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують установлені
місцевими Правилами приймання більш як у 20 разів;
збірний колектор - трубопровід, який збирає стічні води з
окремих випусків та передає їх у головний каналізаційний колектор;
каналізація - сукупність споруд та мереж, призначених для
відведення та очищення стічних вод;
каналізаційний випуск Підприємства - трубопровід, яким стічні
води Підприємства випускаються у збірний чи головний
каналізаційний колектор;
контрольний колодязь - колодязь на каналізаційному випуску
Підприємства безпосередньо перед приєднанням до збірного чи
головного каналізаційного колектора;
локальна каналізація - сукупність каналізаційних споруд,
призначених для відводу стічних вод окремого Підприємства,
території;
локальні очисні споруди - споруди для очищення стічних вод
окремого Підприємства, території до відповідних вимог;
об'єкт Підприємства - окремо розташована територія
Підприємства з відокремленими системами водопостачання і
водовідведення;
стічні води Підприємств - усі види стічних вод, що утворилися
внаслідок їхньої діяльності після використання води в усіх
системах водопостачання (господарсько-питного, технічного,
гарячого водопостачання тощо), а також поверхневі та дощові води з
території Підприємства (з урахуванням субабонентів);
субабонент - водокористувач, який одержує воду з міської
водопровідної мережі або скидає стічні води в міську каналізаційну
мережу через мережі абонента за укладеною з ним угодою та за
погодженням з Водоканалом.

1.5. На підставі цих Правил та Інструкції про встановлення та
стягнення плати за скид промислових стічних вод у системи
каналізації населених пунктів ( z0402-02 ) (далі - Інструкція)
Водоканали розробляють місцеві Правила приймання стічних вод
підприємств у систему каналізації населеного пункту (далі -
місцеві Правила приймання), у яких установлюються допустимі
концентрації (далі - ДК) для кожної забруднюючої речовини, що може
скидатися Підприємствами в систему каналізації, а також
відображаються місцеві особливості приймання стічних вод
Підприємств у міську каналізацію.

1.6. Місцеві Правила приймання згідно з Законом України "Про
місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) затверджують
виконавчі органи місцевих рад за поданням Водоканалів після
погодження з територіальними органами Мінекоресурсів та
Міністерства охорони здоров'я України.
Місцеві Правила приймання є обов'язковими для всіх
Підприємств, яким Водоканали надають послуги з водовідведення та
які розташовані на території даної місцевої ради.

1.7. Водоканали встановлюють кожному конкретному Підприємству
режими і нормативи скиду забруднюючих речовин у систему
каналізації населеного пункту, які не підлягають погодженню з
місцевими органами Мінекоресурсів та МОЗ України.

1.8. Водоканали приймають стічні води Підприємств до
комунальної або відомчої каналізації за умови, якщо каналізаційна
мережа та очисні споруди каналізації мають резерв пропускної
спроможності, показники якості стічних вод Підприємства
задовольняють вимоги місцевих Правил приймання та укладеного з
Водоканалом договору на приймання стічних вод (Договір на послуги
водовідведення).

1.9. Кожне Підприємство скидає стічні води в каналізаційну
систему населеного пункту через окремий випуск з обов'язковим
улаштуванням контрольних колодязів, розташованих за межами
Підприємства в місцях, що мають під'їзні дороги. Об'єднання
випусків стічних вод від кількох Підприємств дозволяється тільки
після контрольного колодязя на випуску кожного Підприємства.

1.10. Приймання в каналізацію стічних вод, які вивозяться
асенізаційним транспортом від Підприємств і приватного сектора,
здійснюється тільки через зливні станції Водоканалів. Підприємства
або приватні власники сплачують Водоканалу за їх транспортування
та очистку згідно з договором.

2. Права й обов'язки водоканалів і підприємств,
які користуються послугами міської каналізації

2.1. Водоканали мають право:
розробляти, погоджувати та представляти на затвердження
виконавчим органам рад місцеві Правила приймання стічних вод
підприємств, а також зміни і доповнення до них;
контролювати якість, кількість та режим скиду стічних вод
Підприємств;
пред'являти Підприємствам у встановленому порядку рахунки за
скид понаднормативних забруднень із застосуванням коефіцієнта
кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень, при
порушенні як цих Правил, так і місцевих Правил приймання;
здійснювати раптовий (у будь-яку годину доби), не погоджений
з Підприємством заздалегідь, відбір проб для контролю за якістю
стічних вод, що скидаються. Порядок та періодичність відбору проб
визначаються в місцевих Правилах приймання;
вимагати від Підприємств будівництва локальних очисних споруд
при систематичному скиді понаднормативних забруднень, установлення
на випусках стічних вод у контрольних колодязях (камерах)
пристроїв для регулювання режиму скиду і визначення кількості та
якості стічних вод згідно з місцевими Правилами приймання;
відмовляти в прийманні до каналізації додаткових об'ємів
стічних вод або забруднюючих речовин при роботі очисних споруд
каналізації з гідравлічним перевантаженням або перевантаженням
щодо забруднень;
обмежувати скид стічних вод у міську каналізацію при
невиконанні Підприємствами цих Правил та заходів з нормалізації
якості та режиму скиду стічних вод, а також при несвоєчасній
оплаті ними послуг водовідведення;
відключати Підприємства від мереж водопроводу та каналізації:
- після письмового попередження у разі:
відсутності договору або ухиленні від укладання або
продовження (переукладення) договору;
несплати або несвоєчасної оплати послуг водовідведення;
невиконання Підприємствами умов договору, цих Правил та
заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод;
- негайно після усного попередження у разі загрози виходу з
ладу мереж або споруд каналізації, порушення технологічного режиму
роботи очисних споруд. При цьому за збитки Підприємств-порушників
Водоканал відповідальності не несе;
пред'являти Підприємствам претензії та позови (в
установленому порядку) щодо відшкодування збитків, заподіяних
системам комунальної каналізації, а також виставляти рахунки за
скид понаднормативних забруднень;
на компенсацію грошових сум, що були сплачені Водоканалом з
причини порушення природоохоронного законодавства, за рахунок тих
Підприємств, які порушували місцеві Правила приймання та умови
договору;
погоджувати проектну документацію на будівництво локальних
очисних споруд Підприємств, провадити вибірковий контроль
ефективності їх роботи та вимагати їх налагодження або
реконструкції для досягнення вимог місцевих Правил приймання;
застосовувати в разі порушень умов договору передбачені
договором санкції та розірвання договірних відносин.

2.2. Водоканали зобов'язані:
забезпечити приймання, відведення і очистку стічних вод у
межах розрахункових проектних показників очисних споруд даного
населеного пункту згідно з вимогами Правил охорони поверхневих вод
від забруднення зворотними водами у разі відповідності якості і
режиму скиду стічних вод Підприємства умовам укладеного договору
та місцевим Правилам приймання та за умови відсутності
заборгованості за послуги водовідведення;
установлювати кожному Підприємству кількісні та якісні
показники приймання стічних вод до міської каналізації, а також
вимоги щодо додержання певного режиму скиду стічних вод з
урахуванням діючих вимог водокористування при укладанні договорів
з Підприємствами на послуги водовідведення;
доводити Підприємствам протягом місячного терміну після
внесення змін до місцевих Правил приймання зміни у вимогах до
якісних показників стічних вод Підприємств, пов'язані із змінами
лімітів на скид забруднюючих речовин у водні об'єкти;
здійснювати нагляд за технічним станом систем каналізації
населеного пункту, умовами скиду стічних вод Підприємств та за
виконанням Підприємствами місцевих Правил приймання і вимог
договору.

2.3. Підприємства мають право:
користуватися послугами міської каналізації з приймання,
відведення і очищення стічних вод після виконання ними вимог щодо
приєднання абонентів до комунальної або відомчої каналізації
відповідно до Правил користування системами комунального
водопостачання та водовідведення в містах і селищах України,
затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 01.07.94 N 65
( z0165-94 ) та зареєстрованих Мін'юстом України 22.07.94 за
N 165/374, та укладеного договору на послуги водовідведення;
перевіряти розрахунки допустимих концентрацій забруднюючих
речовин в стічних водах свого Підприємства, виконані Водоканалом,
та оскаржувати їх;
звертатися до господарського суду з оскарженням неправомірно
(на їх погляд) виставлених рахунків та вимагати проведення аналізу
стічних вод підприємства.

2.4. Підприємства зобов'язані:
виконувати в повному обсязі вимоги цих Правил, місцевих
Правил приймання та договору на послуги водовідведення, своєчасно
оплачувати рахунки Водоканалу за надані послуги;
дотримуватись установлених Водоканалом кількісних та якісних
показників стічних вод на каналізаційних випусках Підприємства;
оплачувати рахунки за скид понаднормативних забруднень при
порушенні встановлених показників;
виконувати на вимогу Водоканалу до визначеного терміну
попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних
спорудах з обов'язковою утилізацією або вивозом утворених при
цьому осадів, якщо стічні води Підприємства не задовольняють
вимоги місцевих Правил приймання. (Якщо Підприємство не може
забезпечити на даний час виконання місцевих Правил приймання за
деякими показниками, воно може укласти угоду про тимчасове
приймання таких стічних вод на окремих умовах згідно з пунктом 6.5
цих Правил);
при збільшенні об'ємів стічних вод - звернутися до Водоканалу
за одержанням нових технічних умов на приймання стічних вод
Підприємства до міської каналізації та переоформленням договору;
надавати працівникам Водоканалу необхідну інформацію щодо
своєї системи каналізації, допомогу при відборі проб стічних вод
підприємства, вивченні режиму їх скиду, обстеженні системи
каналізації підприємства та локальних очисних споруд;
при порушенні місцевих Правил приймання вживати необхідних
заходів для усунення порушень, а також інформувати про це
Водоканал та органи охорони природи;
компенсувати збитки, заподіяні стічними водами системам
міської каналізації, водному об'єкту або іншим абонентам міської
каналізації;
брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних мереж
своїми силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних
витрат на відновлення системи міської каналізації у разі
погіршення технічного стану та аварійних руйнувань системи міської
каналізації з вини Підприємства;
здійснювати регулярний лабораторний контроль за якістю,
кількістю, режимом скиду стічних вод та на вимогу Водоканалу
надавати відповідні звітні дані.

3. Відповідальність і заходи впливу за
порушення правил

3.1. Відповідальність Водоканалів та Підприємств, які
користуються послугами міської каналізації, визначається актами
чинного законодавства та умовами договорів.

3.2. У разі стягнення з Водоканалу органами Мінекоресурсів
України збору за понадлімітні обсяги скидів згідно з пунктом 8
Порядку або відшкодування збитків, заподіяних унаслідок порушення
природоохоронного законодавства, відповідно до Методики розрахунку
розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок
порушення законодавства про охорону та раціональне використання
водних ресурсів, затвердженої наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від
18.05.95 N 37 ( z0162-95 ), із змінами та доповненнями і
зареєстрованої у Мін'юсті України 01.06.95 за N 162/698, Водоканал
може пред'являти регресний позов на всю суму збитків
Підприємствам, з вини яких це сталося.

3.3. При необхідності перекладання аварійних або заміни
зруйнованих мереж і споруд каналізації внаслідок агресивного
впливу стічних вод Підприємств кошторисну вартість цих робіт
(загальні капітальні вкладення) К розподіляють між
заг.
Підприємствами, які скидали стічні води з порушенням місцевих
Правил і з вини яких сталося їх руйнування, згідно з формулою

Q х Ш
i i
К = ----------------- К ,
i n заг.
S Q х Ш
i i
i=1
де К - відшкодування заподіяних збитків і-м Підприємством на
i
відновлення зруйнованих мереж і споруд, тис.грн.;
Q - середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-те
i
Підприємство, куб.м/добу;
Ш - сума платежів за скид понаднормативних забруднень з
i
агресивними властивостями, стягнута Водоканалом за останні три
роки з і-го Підприємства, тис.грн.

3.4. Розрахунок участі Підприємств у відновленні зруйнованих
мереж і споруд каналізації виконує Водоканал та подає на
затвердження місцевим органам державної влади, які приймають
рішення про першочергові відновлювальні роботи. Якщо Підприємство
відмовляється від участі в цих роботах, Водоканал застосовує до
нього заходи, передбачені договором.

3.5. При засміченні каналізаційних мереж забрудненнями
Підприємств (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які
призводять до обмеження пропускної спроможності міської
каналізаційної мережі, Підприємства відшкодовують витрати на
проведення робіт з відновлення пропускної спроможності
трубопроводів та колекторів з притягненням їх сил та засобів.

3.6. За розміщення осадів та мулів (відходів), що утворюються
на очисних спорудах каналізації, на спеціально обладнаних спорудах
для їхньої подальшої обробки (мулові площадки, мулові пруди,
осадонакопичувачі, компостні площадки, піскові площадки тощо), які
знаходяться на балансі Водоканалу, збір за забруднення
навколишнього природного середовища у цій частині не стягується за
умови наявності погодженого з територіальними органами
Мінекоресурсів України перспективного плану заходів щодо їх
подальшої утилізації або знешкодження.

3.7. При неможливості використання осадів та мулів через їх
непридатність до використання у сільському господарстві
(підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо) та
необхідності розміщення осадів та мулів на спеціальних полігонах
кошторисна вартість цих робіт (разом із збором за забруднення
навколишнього природного середовища) розподіляється серед
Підприємств, що винні у забрудненні токсичними речовинами осадів
та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для
конкретного Підприємства виконується за формулою
П
i
В = ------------- В ,
i заг.
n
S П
i
i=1
де В - частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів,
i
яка має бути відшкодована і-м Підприємством;
В - загальна кошторисна вартість робіт з розміщення
заг.
осадів і мулів, тис.грн.;
П - скиди забруднюючих речовин, які не піддаються
i
біологічному розкладу, і-м Підприємством, т;
n
S П - сумарні скиди забруднюючих речовин, які не піддаються
i
i=1
біологічному розкладу, усіма Підприємствами, т.
Участь Підприємств у роботах з розміщення цих осадів
визначається у порядку, передбаченому пунктом 3.4.


4. Загалтні вимоги до складу та властивостей
стічних вод, які скидають у міську каналізацію

4.1. До системи каналізації населених пунктів приймаються
стічні води Підприємств, які не порушують роботу каналізаційних
мереж та споруд, забезпечують безпеку їх експлуатації та можуть
бути знешкоджені разом із стічними водами населених пунктів до
вимог і нормативів Правил охорони поверхневих вод від забруднення
зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 25.03.99 N 465 ( 465-99-п ).

4.2. Стічні води, які підлягають прийманню до міської
каналізаційної мережі, не повинні:
містити горючі домішки і розчинені газоподібні речовини,
здатні утворювати вибухонебезпечні суміші;
містити речовини, які здатні захаращувати труби, колодязі,
решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, грунт, абразивні
порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок,
металеву та пластмасову стружку, жири, смоли, мазут, пивну
дробину, хлібні дріжджі та інше);
містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не
піддаються біологічному розкладу;
містити речовини, для яких не встановлено граничнодопустимих
концентрацій (далі - ГДК) для води водойм або токсичних речовин,
що перешкоджають біологічній очистці стічних вод, а також речовин,
для визначення яких не розроблено методи аналітичного контролю;
містити небезпечні бактеріальні, вірусні, токсичні та
радіоактивні забруднення;
містити біологічно жорсткі синтетичні поверхнево-активні
речовини (далі - СПАР), які важко руйнуються;
мати температуру вище 40 град. С ;
мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;
мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біологічного
споживання кисню за 5 діб (далі - БСК 5) більше ніж у 2,5 раза;
мати БСК, яке перевищує вказане в проекті очисних споруд
каналізації даного населеного пункту;
містити забруднюючі речовини з перевищенням допустимих
концентрацій, установлених місцевими Правилами приймання.

4.3. Категорично забороняється скидати в міську каналізаційну
мережу:
кислоти, розчинники, розчини, які містять або утворюють при
змішуванні зі стічними водами сірководень, сірковуглець, оксид
вуглецю, ціанисті сполуки, легколетючі вуглеводні та інші
токсичні, горючі та вибухонебезпечні речовини;
концентровані регенераційні, маточні та кубові розчини, а
також конденсат, нормативно чисті, дренажні, поливально-мийні та
дощові води (при повній роздільній системі каналізації);
стічні води, у яких містяться радіоактивні, токсичні
речовини, солі важких металів і бактеріальні забруднення, у т.ч.
стічні води інфекційних лікувальних закладів і відділень;
стічні води Підприємств, взаємодія яких може призвести до
утворення емульсій, токсичних або вибухонебезпечних газів, а також
великої кількості нерозчинних у воді речовин.
Такі стічні води перед випуском у каналізацію населеного
пункту повинні бути знешкоджені та знезаражені на локальних
очисних спорудах з обов'язковою утилізацією або похованням
утворених осадів.

4.4. Стічні води Підприємств, що скидаються асенізаційним
транспортом у зливні станції, повинні відповідати вимогам цих
Правил.

4.5. Якщо кількість і склад стічних вод Підприємства значно
змінюються протягом доби та перевищують допущені до скиду
концентрації забруднюючих речовин, на Підприємствах повинні
встановлювати спеціальні ємкості-усереднювачі та пристрої, які
забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

5. Визначення допустимих концентрацій
забруднюючих речовин у стічних водах підприємств

5.1. ДК забруднюючих речовин у стічних водах Підприємств
визначають, виходячи з таких умов:
ДК забруднюючої речовини в каналізаційній мережі (на випуску
Підприємства);
ДК забруднюючої речовини в спорудах біологічної очистки (на
вході в ці споруди);
величини лімітів на скид забруднюючих речовин у водойму, які
встановлені Водоканалам органами Мінекоресурсів України в дозволах
на спеціальне водокористування;
допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що
використовуватимуться як органічні добрива (згідно з пунктом 5.7
цих Правил).
З цих чотирьох величин найменша встановлюється як ДК.
Розрахунок ДК забруднюючих речовин у стічних водах
Підприємств проводять для кожної з очисних споруд каналізації, що
є в населеному пункті, чи для кожного з колекторів, які відводять
стічні води до цих очисних споруд.

5.2. При визначенні ДК забруднюючої речовини в стічних водах
за ДК в каналізаційній мережі ДК приймають за даними додатка 1 до
цих Правил.

5.3. При визначенні ДК забруднюючої речовини в стічних водах
за ДК в спорудах біологічної очистки розрахунок виконується за
формулою
( С - С ) х Q
i i гп
ДК = ----------------------- + С ,
i i гп , г/куб.м
S Q
п
де С - ДК забруднюючої речовини в аеротенку, г/куб.м
i
(приймається за даними додатка 2 до цих Правил або за проектом
міських очисних споруд);
Q - середньодобова витрата стічних вод на вході на очисні
споруди, куб.м/добу;
S Q - середньодобова витрата стічних вод Підприємств, які
п
можуть містити це забруднення, куб.м/добу;
С - концентрація забруднюючої речовини в
i гп
господарсько-побутових стічних водах, г/куб.м. Приймається за
фактичними середніми даними експлуатаційних служб Водоканалу. За
відсутності таких даних приймається: для азоту амонійного - 20
г/куб.м; заліза загального - 2 г/куб.м; жирів - 30 г/куб.м; СПАР -
5 г/куб.м; хлоридів - додатково 50 г/куб.м до вмісту в джерелі
водопостачання; фосфатів - 10 г/куб.м; для інших речовин,
регламентованих ГОСТ "Вода питна", - за середньорічним умістом у
водопровідній воді.

5.4. У разі наявності в міських стічних водах кількох
забруднюючих речовин 1-го і 2-го класів небезпеки, що нормуються
за санітарно-токсикологічною ознакою, необхідно зменшити ДК кожної
i
з цих речовин у стільки разів, скільки таких речовин надходить зі
стічними водами.

5.5. ДК конкретного забруднення за величиною загального
ліміту на його скид у водойму (Л , т/рік) розраховують за
формулою заг.
(Л - Л ) х 10 (степені 6)
заг. гп
ДК = --------------------------, г/куб.м,
i
365 х (1- К ) х S Q
р п

365 х С х Q х (1- К )
i гп гп р
де Л = ----------------------------------, т/рік - частка
гп. 10 (степені 6)
ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий стік населеного
пункту;
365 - кількість днів у році;
SQ - середньодобова витрата стічних вод Підприємств, які
п
можуть містити це забруднення, куб.м/добу;
К - коефіцієнт ефективності видалення даного забруднення на
р
міських очисних спорудах.
Значення коефіцієнта К приймають згідно з фактичними даними
р
для конкретних очисних споруд, а за їх відсутності - за додатком 2
до цих Правил.

5.6. Якщо на деяку речовину загальний ліміт (Л ) органами
заг.
Мінекоресурсів України ще не встановлено, тоді за ліміт беруть
масу речовини, що скидається у водойму за її наявності в суміші
стічних вод на рівні ГДК , установленої для водойми
вод.
відповідного призначення:
ГДК х Q
вод. заг.
Л = ----------------------, т/рік,
заг. 106

де Q - річна кількість стічних вод, куб.м/рік;
заг.
ГДК - ГДК забруднюючої речовини у водоймі
вод.
господарсько-питного та культурно-побутового водокористування,
г/куб.м (беруть за табл.1 СанПіНу N 4630-88) або ГДК (ОБРВ)
забруднюючої речовин рибогосподарських водойм, г/куб.м (беруть за
Узагальненим переліком ГДК і ОБРВ шкідливих речовин для води
рибогосподарських водойм або за додатком 2 до цих Правил).

5.7. Якщо місцевими органами влади за погодженням з органами
МОЗ України прийняте рішення про утилізацію осадів стічних вод як
органічних добрив, то виконується додатковий розрахунок ДК важких
металів у стічних водах Підприємств за допустимою концентрацією
важких металів в осадах стічних вод, що утворюються на міських
каналізаційних очисних спорудах (МКОС), розрахунок виконується за
формулою
( С - С ) х Q
i вм i вм гп
ДК = ------------------------- + С , г/куб.м,
i вм S Q i вм гп
п
де С - ДК важкого металу на вході МКОС, г/куб.м.
i вм
Розраховується за формулою
( q К + q К ) С
1 1 2 2 i ос
С = -----------------------------, г/куб.м,
i вм К х Q
p
де q та q - кількість сирого осаду, що затримується у
1 2
первинних відстійниках, та кількість активного мулу, що
затримується у вторинних відстійниках, т/добу;
К - коефіцієнт перерахунку сирого осаду первинних
1
відстійників на суху речовину, К = (100 - W )/100, де W -
1 1 1
вологість сирого осаду, %;
К - коефіцієнт перерахунку надлишкового активного мулу
2
вторинних відстійників на суху речовину, К = (100 - W )/100, де
2 2
W - вологість надлишкового активного мулу, %;
2
С - допустимий вміст важкого металу в осадах, г/т сухої
i ос
речовини. Приймається за даними додатка 3 до цих Правил;

К - коефіцієнт ефективності видалення важкого металу на
р
міських каналізаційних очисних спорудах (МКОС). Приймається за
середніми фактичними даними експлуатації очисних споруд. За їх
відсутності - за даними додатка 3 до цих Правил;
Q - середньодобова витрата стічних вод на вході на очисні
споруди, куб.м/добу;

S Q - середньодобова витрата стічних вод Підприємств, які
п
можуть містити це забруднення, куб.м/добу;
С - концентрація важкого металу в господарсько -
i вм гп
побутових стічних водах, г/куб.м. Приймається за середньорічним
умістом у водопровідній воді даного населеного пункту.
За відсутності конкретних даних про кількість осадів
первинних та вторинних відстійників загальна кількість осадів
стічних вод приймається 0,01 Q (1% від середньодобової витрати
стічних вод), вологість - 96,2%.

6. Порядок укладення договорів про скид стічних
вод у систему каналізації

6.1. Підключення нових абонентів до системи каналізації
дозволяється лише за наявності проекту приєднання до мереж
каналізації населеного пункту, розробленого у відповідності до
чинних норм проектування та узгодженого з Водоканалом у
встановленому порядку.
Приймання стічних вод Підприємств у систему каналізації
здійснюється за договорами.

6.2. Підприємства, які приєднані до системи каналізації, для
укладання договору про приймання стічних вод подають Водоканалу не
менше ніж за місяць до початку скиду стічних вод або закінчення
терміну попереднього договору:
лист-заявку на укладення договору на скид стічних вод із
зазначенням пропонованих до приймання у каналізацію об'ємів
стічних вод, графіка їх скиду та характеристикою складу стічних
вод за кожним з випусків;
генплан об'єкта в масштабі 1:500 з каналізаційними мережами
та випусками до міської каналізації;
індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення на
одиницю продукції або послуг;
паспорт водного господарства.
У місцевих Правилах приймання можуть бути передбачені
додаткові вимоги до укладення договору, які враховують місцеві
особливості.

6.3. Істотними умовами договору на скид (приймання) стічних
вод Підприємств у систему каналізації є:
обсяги та режим скиду стічних вод;
розмір та порядок оплати послуг водовідведення;
ДК забруднюючих речовин у стічних водах, що скидаються
Підприємством;
розмір та порядок плати за скид стічних вод з
понаднормативними забрудненнями (з перевищенням ДК забруднюючих
речовин) - визначається за Інструкцією про встановлення та
стягнення плати за скиди промислових стічних вод у системи
каналізації населених пунктів;
права та обов'язки сторін договору;
відповідальність сторін договору.
За згодою сторін договору в ньому можуть бути зазначені інші
істотні умови.

6.4. Підставами для відмови в укладенні договору на скид
(приймання) стічних вод Підприємства в систему каналізації є:
забруднення стічних вод речовинами, скид яких у каналізаційні
мережі заборонений розділом 4 цих Правил;
значне перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах,
яке призведе до порушення технологічних процесів очищення стічних
вод;
перевантаження (вичерпання пропускної спроможності)
каналізаційної мережі або очисних споруд.

6.5. Якщо Підприємство не може забезпечити виконання місцевих
Правил приймання за деякими показниками, воно звертається до
Водоканалу з обгрунтованим проханням про приймання таких стічних
вод з доданням графіка заходів доведення якості та режиму їх скиду
до вимог місцевих Правил приймання.
Водоканал розглядає ці обгрунтування у 15-денний строк і може
прийняти рішення про укладення договору про приймання
наднормативно забруднених стічних вод, установивши для цього
Підприємства плату за скид понаднормативних забруднень згідно з
Інструкцією про встановлення та стягнення плати, яка справляється
за скиди промислових стічних вод у системи каналізації
( z0402-02 ).

6.6. Договір про приймання стічних вод у комунальну
каналізацію розробляє Водоканал у 30-денний строк з моменту подачі
Підприємством листа-заявки відповідно до Правил користування
( z0165-94 ), цих Правил, поданих Підприємством матеріалів і
лімітів скиду забруднень у водойму, установлених Водоканалу
органами Мінекоресурсів України, та передає два примірники
договору Підприємству-абоненту.

6.7. У 20-денний строк абонент зобов'язаний оформити договір
зі свого боку та повернути один примірник договору Водоканалу.
Договір набирає чинності після досягнення домовленості з усіх його
істотних умов та підписання сторонами, якщо в договорі не
передбачено пізнішого терміну.

6.8. Усі майнові спори стосовно договору розв'язуються згідно
з чинним законодавством України.

7. Порядок контролю за скидом стічних вод
у каналізацію населеного пункту

7.1. Підприємства зобов'язані здійснювати контроль за
кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи
міської каналізації. Перелік забруднень, на наявність яких
провадиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються
Водоканалом.
За наявності локальних очисних споруд Підприємства повинні
здійснювати кількісний та якісний контроль стічних вод, що
надходять, очищених стічних вод та враховувати об'єми видалених із
стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути
оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які
зберігаються на Підприємстві не менше трьох років.
Місця та періодичність відбору проб Підприємствами мають бути
погоджені з Водоканалом, а методики проведення аналізів - з
органами державного нагляду (органами Міністерства охорони
здоров'я та Мінекоресурсів України).
Підприємства згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 1998 р. N 391 ( 391-98-п ) "Про затвердження
Положення про державну систему моніторингу навколишнього
природного середовища" зобов'язані збирати і безстроково зберігати
первинні дані з якості стічних вод, обробляти, узагальнювати та
безплатно надавати додатково до форм статистичної звітності дані
спостережень та іншу інформацію на запит органів державної
виконавчої влади.
Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат повинні
фіксуватися у робочих журналах, які зберігаються на Підприємстві
безстроково.

7.2. Підприємства зобов'язані систематично (відповідно до
місцевих Правил приймання) подавати до Водоканалу інформацію про
об'єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до міської
каналізації. Інформацію підписують керівник Підприємства та особа,
відповідальна за водовідведення. Керівник Підприємства несе
відповідальність за достовірність інформації.

7.3. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних
та залпових скидів шкідливих речовин, проведення
аварійно-відновлювальних робіт Підприємства повинні негайно
інформувати Водоканал, місцеві органи Мінекоресурсів та
Держсанепіднагляду.

7.4. Підприємства, які скидають стічні води до міської
каналізації, повинні забезпечити можливість проведення Водоканалом
у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод, включаючи
надання необхідних відомостей та експлуатаційного персоналу.
Порядок та періодичність відбору контрольних проб визначається у
місцевих Правилах приймання.

7.5. Водоканал здійснює контроль за витратою та якістю
стічних вод, що скидають Підприємства. Цю роботу організовує
адміністрація Водоканалу, яка розробляє інструктивні матеріали
щодо контролю за стічними водами Підприємств, які затверджує
керівник Водоканалу. Адміністрація Водоканалу повинна передбачити
виділення відповідних трудових та матеріальних ресурсів,
обладнання, транспортних засобів, виходячи з потреби контролю
обсягів та якості стічних вод кожного Підприємства не менше одного
разу на три місяці.

7.6. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах
Підприємств використовуються як дані лабораторії Водоканалу, так і
результати вибіркового контролю, виконаного лабораторіями місцевих
органів Держсанепіднагляду, охорони навколишнього природного
середовища або іншими лабораторіями, акредитованими у даній галузі
акредитації.

7.7. При проведенні вимірювань на випусках стічних вод
Підприємств засоби вимірювань повинні бути повірені органами
Держстандарту України та зареєстровані у Водоканалі.

7.8. З метою контролю якості стічних вод Підприємств
Водоканал здійснює відбір разових проб. Виявлені в цих пробах
перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є підставою
для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень. Відбір
контрольних проб стічних вод Підприємств виконується
уповноваженими представниками Водоканалу, що фіксується у
спеціальному журналі або акті, який підписують як представники
Водоканалу, так і представник Підприємства-абонента.
У разі неявки уповноваженого представника Підприємства або
при його відмові підписати акт останній підписується
представниками Водоканалу із зазначенням прізвища представника
абонента, який відмовився підписати акт.

7.9. При відмові Підприємства виділити відповідальну особу
для відбору проб, зволіканні з допуском представника Водоканалу на
територію Підприємства (більш ніж 30 хвилин після його прибуття)
або створенні перешкод у відборі проб з боку представників
Підприємства, Водоканал виставляє Підприємству рахунок за
понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності К = 5
к
за розрахунковий місяць, у якому було вчинене дане порушення.

7.10. При виявленні перевищення ДК забруднень, установлених
договором або місцевими Правилами приймання, Водоканал після
закінчення аналізу направляє Підприємству повідомлення про
виявлене перевищення ДК забруднень (листом або телефонограмою) у
термін, визначений місцевими Правилами приймання, але не більше 15
днів. Протягом шестимісячного терміну після виявлення перевищення
ДК Водоканал згідно з Господарським процесуальним кодексом України
( 1798-12 ) направляє Підприємству претензію, до якої додаються:
копія акта про відбір проби, копія результатів аналізу стічних
вод, розрахунок величини додаткової плати за скид стічних вод
(передаються лише ті документи, що відсутні на Підприємстві).

7.11. У місцевих Правилах приймання конкретизується порядок
відбору проб стічних вод на аналіз, порядок їх оформлення, а також
порядок проведення аналізу проб.

Начальник Управління реформування
та розвитку водопровідно-каналізаційного
господарства О.О. Мільнер

----------------------------------------------------------------